Samen leren, creatief, plezier

Missie en visie van
KC Da Vinci

De naam van ons kindcentrum Da Vinci is een bewuste keuze. Leonardo Da Vinci was een breed ontwikkeld persoon. Hij was uitvinder, ontdekker en bovenal een creatief persoon. Zijn veelzijdigheid is de inspiratiebron van ons kindcentrum. Het stimuleert ons om te onderzoeken, te ontwerpen, uit te vinden, te innoveren en te creëren.
missie-visie

Gelijke kansen, groei en ontwikkeling creëren

de kunst van samen leren


MISSIE

Gelijke kansen, groei en ontwikkeling creëren

Onze school is onderdeel van Kindcentrum Da Vinci. Samen met de kinderopvang en de peuterschool zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Als Christelijke school dragen we onze identiteit uit en tegelijkertijd streven we naar openheid en verbondenheid met andere levensbeschouwingen. Op onze school is iedereen die onze uitgangspunten kan onderschrijven welkom. Ons doel is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige leeromgeving op zowel cognitief als sociaal vlak waarbij kansengelijkheid heel belangrijk is. De basisbehoeften relatie, competentie en autonomie vormen ons uitgangspunt.

Gelijke kansen: De school kent een rijke diversiteit aan culturen. Ondanks de grote verschillen in onze maatschappij krijgen kinderen allemaal de kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers.

Groei: Onze school richt zich op groei in zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van kinderen. Een doorgaande lijn van opvang, peuterschool en basisschool is de basis voor een brede vorming van onze kinderen.

Ontwikkeling: We bieden de leerlingen de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen.
Ook de verdere professionalisering van leerkrachten en pedagogisch medewerkers staat centraal. Iedereen krijgt de kans om op zijn eigen gebied te ontwikkelen en uit te blinken.


VISIE

De kunst van samen leren

Als kinderen van Kindcentrum Da Vinci na groep 8 de school verlaten, hebben ze zich ontwikkeld tot respectvolle, kritische en creatieve deelnemers aan onze maatschappij. Ze hebben een stevig fundament van kennis en vaardigheden. Ze zijn klaar voor de toekomst.
Kernwaarden zijn:

Samen leren: Leren doe je niet alleen. Samen met de leerkracht en samen met de andere kinderen in de groep. We leren van en met elkaar. Samen met ouders. Door gebruik te maken van elkaars talenten zorgen we samen voor ideale leeromstandigheden.

Creatief: Ontwikkeling vraagt soms om buiten de lijntjes te kleuren. Door creatieve oplossingen te bedenken krijgt iedereen de kans zich te ontwikkelen. We verstaan de kunst om passende oplossingen te vinden en kinderen uit te dagen. (denken, durven, doen).

Plezier: Een veilige omgeving in de school met wederzijds respect maakt dat kinderen, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers met plezier naar het Kindcentrum komen. Plezier in leren betekent dat iedereen zich beter kan ontplooien en zelfverzekerd de toekomst tegemoet gaat.

Wij verstaan de kunst om kinderen optimaal te laten leren zodat ze het beste in zichzelf naar boven kunnen halen. De kinderen zijn zich bewust van hun kennis, vaardigheden en talenten. Eigenaarschap bij de leerlingen vinden wij heel belangrijk. Kinderen nemen in grote mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Kinderen zijn klaar voor de volgende stap, het voortgezet onderwijs en zijn intrinsiek gemotiveerd om verder te leren.

Kindcentrum Da Vinci is een plek waar kinderen kunnen spelen, ontdekken en leren te onderzoeken. Kinderen kijken vol zelfvertrouwen naar de toekomst. Ze hebben geleerd om samen te werken en om te gaan met verschillen. Ze weten wat er in de wereld om hen heen speelt en kunnen zich hier een mening over vormen en beargumenteren. Taal is hierin geen barrière. Kinderen zijn communicatief vaardig zowel in woord als schrift.

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers inspireren, motiveren en coachen. Ze weten wat de kinderen nodig hebben om onze hoge verwachtingen te realiseren waarbij we rekening houden met de individuele behoeftes van het kind. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn professionals en leren van en met elkaar.
Ouders zijn een belangrijke partner in de school. Ouders dragen actief bij aan de ontwikkeling van de kinderen binnen de school.

Gemotiveerde leerlingen, professionele leerkrachten, pedagogisch medewerkers en betrokken ouders vormen samen de driehoek met als resultaat ruimte voor optimale ontwikkeling.